Regulamin kongresów, zjazdów oraz wydarzeń naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Agencję UNISONO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Kongresów oraz Wydarzeń Naukowo-Szkoleniowych (określanych dalej: „Wydarzeniami”) organizowanych przez UNISONO Monika Wendorff, z siedzibą w Łodzi(91-701), Kopanka 12E, NIP 729153509, (dalej: Organizatora);
 2. Kongresem jest wydarzenie specjalne w postaci konferencji, szkolenia, sympozjum lub cyklu prezentacji, powiązanych tematycznie i przeznaczonych do określonego grona odbiorcó Kongres ma charakter ogólnopolskiego zjazdu naukowego przedstawicieli dedykowanej grupy zawodowej.
 3. Wydarzeniem Naukowo-Szkoleniowym jest wydarzenie specjalne w postaci konferencji, spotkania, warsztatu, kursu lub ich cyklu, o wskazanej tematyce, przeznaczone do określonego grona odbiorców które mogą odbywać się w kilku różnych miejscach a także mieć charakter lokalny.
 4. Jeżeli Kongres lub Wydarzenie transmitowane jest w ramach usługi streamingu w sieci internet, to streaming stanowi odrębną usługę (kurs on-line), której nie obejmują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Kongresy lub Wydarzenia odbywają się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
 6. Uczestnikami Kongresu lub Wydarzenia mogą być lekarze, niezależnie od specjalizacji, posiadający w momencie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu prawo do wykonywania zawodu oraz osoby lekarze weterynarii, w odniesieniu do Kongresów lub Wydarzeń dedykowanych dla tej grupy zawodowej) a także przedstawiciele firm, związanych z branżą medyczną lub weterynaryjną. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia na Kongres lub Wydarzenie gości, nie będących przedstawicielami wskazanych powyżej zawodó
 7. Organizator ma prawo zorganizować Kongres lub Wydarzenie w którym uczestniczyć będą przedstawiciele innych grup zawodowych lub Kongres lub Wydarzenie o charakterze otwartym.
 8. W trakcie Kongresu lub Wydarzenia mogą odbywać się odczyty, prezentacje, pokazy i warsztaty tematyczne oraz panele prowadzone przez sponsorów a także firmy reprezentujące branżę medyczną.
 9. Za udział w Kongresie lub Wydarzeniu Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile przewidziała ona taką możliwość.
 10. Certyfikaty udziału w Kongresie lub Wydarzeniu wydawane są przez Organizatora zgodnie z wymogami Naczelnej Izby Lekarskiej w końcowej części ostatniego dnia Kongresu lub Wydarzenia. Organizator nie może wydać certyfikatu w terminie wcześniejszym.
 11. Kongres lub Wydarzenie jest imprezą zamkniętą, która nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§2

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I REJESTRACJA UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w Kongresie lub Wydarzeniu jest uiszczenie opłaty za udział w wysokości i terminie oraz w sposób wskazany przez Organizatora.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń na Kongres lub Wydarzenie poprzez strony internetowe możliwe jest w terminie wskazanym przez administratora strony. Administratorem strony jest podmiot, który zarządza stroną internetową, na której opublikowane zostało ogłoszenie o Kongresie lub wydarzeniu a w przypadku braku takiej informacji – Organizator. Zgłoszenie udziału po upływie tego terminu może nastąpić w drodze bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i zależne jest od zgody Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia udziału w Kongresie lub Wydarzeniu w terminie krótszym niż na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem, warunkiem udziału w Kongresie lub Wydarzeniu jest okazanie przez Uczestnika dowodu uiszczenia opłaty za udział w Kongresie lub Wydarzeniu osobie upoważnionej przez Organizatora.
 4. Ilość miejsc na dany Kongres lub Wydarzenie może być ograniczona. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników oraz nieprzyjmowania nowych zgłoszeń.
 5. Poprzez wysłanie zgłoszenia udziału w Kongresie lub Wydarzeniu i potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia przez Organizatora, pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem zawierana jest umowa, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.

§3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator odpowiada za zapewnienie miejsca (miejsc) przeprowadzenia Kongresu lub Wydarzenia wraz z infrastrukturą, przeprowadzenie szkoleń, odczytów, warsztatów i prelekcji zgodnie z programem Kongresu lub Wydarzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie Kongresu lub Wydarzenia, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie prelegentów lub prowadzących (np. w związku z chorobą lub innym zdarzeniem losowym). W takiej sytuacji Organizator dopełni wszelkich starań aby zapewnić zastępstwo zgodne z tematyką oraz celem Kongresu lub Wydarzenia. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa w przypadku zdarzeń losowych, Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany tematu prelekcji, osoby prelegenta lub do rezygnacji z prelekcji co nie wpływa na pozostałe prawa i obowiązki Uczestnikó W szczególności zmiana taka nie uprawnia Organizatora do podniesienia kosztów uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu ani Uczestnika do żądania zwrotu całości lub części opłaty za uczestnictwo w Kongresie lub Wydarzeniu.
 3. Organizator nie odpowiada za opinie, tezy lub poglądy Uczestników oraz prelegentów wyrażane w trakcie dyskusji lub warsztató
 4. Uczestnik odpowiada za przybycie na miejsce Kongresu lub Wydarzenia przed jego rozpoczęciem oraz posiadanie dokumentu, pozwalającego zweryfikować tożsamość Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia osób spóźnionych oraz osób, które nie będą w stanie potwierdzić swojej tożsamości.
 5. Dowodem potwierdzającym tożsamość Uczestnika mogą być: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja służbowa lub zawodowa lub innych dokument urzędowy zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie Uczestnika.
 6. Uczestnik zobowiązuje się iż w trakcie Kongresu lub Wydarzenia będzie unikał zachowań, naruszających dobre obyczaje lub prawa i wolności innych uczestników, przez co w szczególności należy rozumieć:
  • Fizyczną agresję wobec innych uczestników lub personelu Kongresu lub Wydarzenia;
  • Publiczne wygłaszanie opinii lub tez naruszających godność lub dobra osobiste osób trzecich a także o charakterze dyskryminującym z jakiegokolwiek powodu;
  • Publiczne używanie wulgarnego lub znieważającego języka,
  • Uporczywe przeszkadzanie innym Uczestnikom w udziale w Kongresie lub Wydarzeniu
   (np. rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie prelekcji w sali konferencyjnej);
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Kongresu lub Wydarzenia Uczestnika naruszającego zasady, o których mowa w ust. 6. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje żądanie zwrotu kosztów udziału w Kongresie lub Wydarzeniu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników Kongresu lub Wydarzenia oraz szkody wyrządzone przez Uczestników Kongresu lub Wydarzenia innym ich Uczestnikom.
 9. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym Uczestnikom w trakcie Kongresu lub Wydarzenia lub w związku z udziałem w Kongresie lub Wydarzeniu.
 10. Usługi cateringowe stanowią odrębne od Kongresu lub Wydarzenia świadczenie, realizowane przez zewnętrzną firmę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w związku z działaniami firmy cateringowej (np. zatrucia pokarmowe, narażenie na działanie alergenów, poparzenie lub podobne). Organizator na uzasadnione żądanie Uczestnika przedstawi informacje o firmie cateringowej obsługującej Kongres lub Wydarzenie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie szkody, które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie firm trzecich, a w szczególności podmiotu wynajmującego powierzchnię konferencyjną, podmiotów zapewniających infrastrukturę (nagłośnienie, oświetlenie, zasilanie) oraz podmiotów zajmujących powierzchnię wystawową (np. partnerów i sponsorów). Organizator na uzasadnione żądanie Uczestnika przedstawi informacje o firmach, obsługujących Kongres lub Wydarzenie, w związku ze szkodą poniesioną przez
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, pozostawione, zagubione lub skradzione Uczestnikowi w trakcie Kongresu lub Wydarzenia a także za szkody wyrządzone Uczestnikowi w związku z parkowaniem, także w sytuacji, gdy odbywa się ono w miejscach wskazanych przez Organizatora.

§4

KOSZTY KONGRESU LUB WYDARZENIA

 1. Organizator informuje o kosztach udziału w Kongresie lub Wydarzeniu na  stronach internetowych, za pośrednictwem którego można zamówić udział w Kongresie lub Wydarzeniu, w materiałach informacyjnych publikowanych na stronach www lub przesyłanych w innej formie do potencjalnych Uczestników lub przez konsultanta w trakcie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem.
 2. Udział w Kongresie lub Wydarzeniu może być uzależniony od terminowego wniesienia opłaty z tego tytułu.
 3. Za moment wpłaty traktowany jest moment uznania przelewu na koncie Organizatora. Opóźnienie w płatności za uczestnictwo upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia udziału Uczestnika w Kongresie lub Wydarzeniu.
 4. Faktura wystawiana jest przez Organizatora po zaksięgowaniu płatności za udział w Kongresie lub Wydarzeniu. Jeżeli faktura ma być wystawiona na inną osobę lub podmiot niż Uczestnik Kongresu lub Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest o tym poinformować w momencie zgłoszenia.
 5. Organizator zapewnia Uczestnikowi nocleg lub wyżywienie, tylko jeżeli wynika to z wybranej przez Uczestnika opcji uczestnictwa. W przeciwnym razie Uczestnik pokrywa koszty swojego dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
 6. W przypadku odwołania Uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu lub odwołania Kongresu lub Wydarzenia przez Organizatora z przyczyn niedotyczących Uczestnika, Organizator zwróci Uczestnikowi w terminie 14 dni na wskazane Konto wszelkie opłaty poniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora. W przypadku braku wskazania konta, Organizator zwróci w/w koszty na rachunek z którego otrzymał wpłatę od Uczestnika. Dyspozycja odwołania uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu przez Uczestnika jest ostateczna i nie może być zmodyfikowana ani wycofana po jej złożeniu.

§5

REZYGNACJE I REKLAMACJE

 1. Rezygnacja z udziału w Kongresie lub Wydarzeniu możliwa jest w terminie do 30 dni od planowanej daty Kongresu lub Wydarzenia. W takiej sytuacji Organizator w ciągu 14 dni zwraca Uczestnikowi opłatę za udział w Kongresie lub Wydarzeniu na wskazane konto bankowe a w braku wskazania konta – na konto, z którego Organizator otrzymał od Uczestnika wpłatę.
 2. W przypadku odwołania udziału w Kongresie lub Wydarzeniu po upływie tego terminu, Uczestnik ponosi całość ceny związanej z udziałem w Kongresie lub Wydarzeniu i nie przysługuje mu żądanie zwrotu wpłaconych opłat za udział w Kongresie lub Wydarzeniu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu należy zgłaszać mailowo pod adres biuro@uni-sono.pl.
 4. Uczestnik może zgłaszać reklamacje w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu Kongresu lub Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia spóźnionej reklamacji.

§6

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu lub Wydarzenia jest UNISONO Monika Wendorff 92-701 Łódź, Kopanka 12E
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych;
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celach realizacji umowy dotyczącej udziału w Kongresie lub Wydarzeniu, identyfikacji Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach marketingowych tj. w celu przedstawienia ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczących Organizatora poprzez wysyłkę newslettera, rozmowy telefoniczne, smsy w tym także z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu reklamy bądź badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestników oraz w celach statystycznych w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.
 4. Dane mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom współpracującym w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Kongresu lub Wydarzenia.
 5. Za odrębną zgodą Uczestnika Kongresu lub Wydarzenia, dane Uczestnika mogą być powierzane jako podmiotowi przetwarzającemu lub przekazywane jako administratorowi sponsorowi Kongresu lub Wydarzenia w celu realizacji marketingu usług własnych sponsora Kongresu lub Wydarzenia wobec Uczestnika.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania, tj. organizacji i rozliczenia Kongresu lub Wydarzenia oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Kongresie lub Wydarzeniu – w większości przypadków będą to 4 lata.
 7. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w celach marketingowych Organizatora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Każdy Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do UIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne w celu skorzystania z usług administratora danych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronach internetowych Organizatora.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, co nie wpływa na prawa i obowiązki Uczestników, którzy dokonali zapisu na Kongres lub Wydarzenie przed zmianą Regulaminu, w stosunku do których zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w momencie zapisu.
 3. Za obowiązującą uznaje się wersję Regulaminu opublikowaną na stronach internetowych Organizatora.